hồ đồng đò

Hồ Đồng Đò dài khoảng hơn 2km có ba bên là núi rừng và một con đập ngăn nước